Mohli prežiť potopu aj iní ľudia krem Noachovej rodiny?

Biblia o rozsahu potopy píše:

„A vody zmocneli a veľmi sa rozmnožili na zemi, a koráb sa niesol na vodách. A vody náramne zmohutneli na zemi, a pokryli sa všetky, i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celým nebom; pätnásť lakťov vozvýš zmohutneli vody a pokryli vrchy. A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi: z vtáctva, z hoviad, z poľných zvierat, zo všetkého hmyzu, ktorý sa hemží na zemi, i každý človek. Všetko, čo malo dych ducha života vo svojich nozdrách zo všetkého, čo žilo na suchu, zomrelo. A tak vyhladil Boh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoväda, až do plazu a do nebeského vtáka; všetko bolo vyhladené zo zeme, a zostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe.“ (Genezis 7.kap.)

Z tohto textu vyplýva, že potopa zasiahla celú zem a všetko živé, čo nebolo v korábe, zahynulo. Napriek tomu v samotnej Biblii môžeme nájsť indície, ktoré nás vedú k tomu, že okrem Noachovej rodiny mohli prežiť aj iní ľudia:

- pred potopou žili na zemeguli humanoidi veľmi vysokého vzrastu – obri. Zmieňuje sa o nich Biblia ale tiež archeologické nálezy poukazujú na ich existenciu. A keď čítame o kráľovi Dávidovi, nájdeme zaujímavú správu:

„Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gátu, vysoký šesť lakťov a jednu piaď. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil päťtisíc šekelov bronzu. Na nohách mal kovové holene a na pleciach bronzový oštep. Rukoväť jeho kopije bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopije vážil šesťsto šekelov železa.“ (1.Samuelova 17.kapitola)

Výška tohto bojovníka v našich mierach bola cca 3 metre, jeho zbroj vážia minimálne 100 kilogramov. Odkiaľ sa vzal takýto chlapina? Biblia nám dáva odpoveď:

„ Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. Tam sme videli obrov, Enákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im.“ (Numeri 13.kap.)

Túto správu priniesli izraelskí špióni Mojžišovi, keď ich poslal preskúmať krajinu, do ktorej mali vojsť ako národ. Špióni tu našli skupinu ľudí, ktorí boli potomkami obrov.

Ďalšie zmienka o obroch na území Blízkeho východu sú:

„A Hospodin mi riekol: Nebudeš trápiť Moábov ani si nezačínaj s nimi púšťajúc sa do vojny, lebo ti nedám dedičstva z ich zeme, pretože som dal synom Lotovým Ár do dedičstva. Émovia bývali predtým v nej, v zemi Ára, veľký to ľud, mnohý a vysoký jako Enákovci. Pravda aj oni boli považovaní za obrov ako Enákovci, a Moábovia ich pomenovali Emím.“ (Deuteronomium 2.kapitola)

„V tom čase prišiel Jozua a vyplienil Enákov s vrchov, z Hebrona, z Debíra, z Anába a so všetkých vrchov Judska jako i so všetkých vrchov Izraelska, s ich mestami ich vyhladil Jozua, zarieknutých na záhubu. Nezostalo niktorého z Enákov v zemi synov Izraelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte pozostali.“ (Jozua 11.kapitola)

- z Gátu pochádzal Goliáš

„A Kálef vyhnal ztade (z mesta Kirjat – Arbe, ktoré Izraeliti nazvali Hebron) troch synov Enákových: Šešaiho, Achimána a Talmaiho - deti Enákove." (Jozua 15.kapitola)

Z týchto textov je jasné, že v čase, keď Izraeliti odišli z Egypta a zaberali územie na Sinajskom polostrove, žili tam potomkovia voľakedajších obrov. Pokiaľ nemal Noach na palube obra, alebo manželky jeho synov neboli deti obrov, potom niekoľkí z obrov museli potopu prežiť.

 

Ďalšia indícia, ktorá napovedá, že potopu prežili aj iní ľudia okrem Noacha, je zmienka o tom, ako sa nanovo budovala civilizácia.

Noach mal tri deti:

  •  Jafeta
  •  Šema
  •  Chama

Podľa nášho chápania biblických správ sa dnešné ľudstvo rozšírilo do súčasného stavu od týchto štyroch manželských párov: Noach so ženou a jeho synovia s manželkami. Je to možné?

V demografii sa uvádza, že na prežitie druhu je potrebná:

- dostatočná genetická variabilita;

- je potrebná kvôli tomu, aby sa populácia mohla prispôsobiť zmenám životného prostredia. V malých populáciách dochádza k strate genetickej variability a dôsledkom je náchylnosť ku zhubným genetickým zmenám, ktoré vedú v ďalších generáciách k vyhynutiu populácie;

- efektívna veľkosť populácie;

- je to počet reprodukujúcich sa jedincov, ktorí prispievajú do genofondu. V reálnych situáciách je podstatne menšia, ako okamžitá veľkosť populácie. EVP je v priemere len okolo 11% celkovej veľkosti populácie. Pre zachovanie a rast populácie je nevyhnutná pôrodovosť 2,1 dieťaťa na ženu v plodnom veku.

Nevieme, nakoľko bola zabezpečená genetická variabilita, aby nedošlo v Noachovom rode k degeneratívnym mutáciám. Štyria muži a štyri ženy, ktorí mali spoločných predkov – Adama a Evu – mohli byť už veľmi vzdialení príbuzní, alebo aj veľmi blízki príbuzní. Každopádne ak pripustíme, že dnešné ľudstvo pochádza výlučne len od týchto ôsmych ľudí, nedokážeme si vysvetliť nielen existenciu rás, ale ani to, čo v ďalších častiach opisuje Biblia.

Noach bol ešte po potope dlhoveký, ale vek jeho potomkov sa začal rapídne skracovať. Z toho vyplýva, že ženy už nemohli rodiť toľko detí, ako na to mali kapacitu predtým, kým žili stovky rokov.

Potomkovia Noachových detí sú:

- Šem;

        - jeho deti sú: Arfaxad/Arpakšad, Sale/Šelach, Heber a Peleg.

- Jafet;

        - jeho deti: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.

- Cham;

        - jeho deti: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán.

Od týchto synov mala byť zaľudnená zem. Lenže oni potrebovali aj manželky – čím viac, tým väčšia šanca na prežitie. Po potope sa Noachova rodina ocitla na vyčistenej zemi, ktorú bolo treba začať obrábať; k tomu zase boli potrebné nástroje, ktoré niekto musel vedieť vyrobiť; k tomu boli potrebné dielne a iné nástroje. A preto je prekvapujúce, keď čítame, že:

„A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. To bol hrdina lovu pred Hospodinom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred Hospodinom. A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre. Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto.“ (Genezis 10)

Tieto mestá sú na vtedajšiu – dokonca aj na dnešnú dobu – veľké. Vykopávky hovoria o mestách s kanalizáciou, širokými ulicami, domami s kúpeľňou, s veľkými chrámami, nádhernými záhradami. Neboli to mestá typu „Flinstonovci“. Ako Nimrod – Noachov pravnuk - dokázal vybudovať takéto niečo? Na tieto budovateľské aktivity treba veľa pracovných síl. Ale okrem pracovníkov treba aj ľudí, ktorí sa im starajú o jedlo a ošatenie; treba ľudí, ktorí dozerajú na bezpečnosť staviteľov; treba ľudí, ktorí ich zabezpečujú chod celej komunity …..

A ak sa Nimrod takto rozbehol, určite v ničom nezaostávali ani jeho bratia a bratranci. Veď napokon Micraim – Chamov syn – je považovaný za zakladateľa Egypta a doteraz Egypt sa po hebrejsky nazýva Micraim.

Založiť mestá a ríše sa dá len vtedy, ak sú k dispozícii poddaní. A znovu sme pri tom, že potopu museli prežiť aj iní ľudia.

Zavádza nás Biblia?

Pri čítaní Biblie si musíme nevyhnutne pripomínať, že sa týka výsostne Adamových potomkov. Zhrešili Adamiti; Zem poškvrnili Adamiti; kult hada-diabla zaviedli Adamiti; agresormi boli v prvej línii Adamiti ….. Adamiti boli tí, ktorých bolo potrebné v záujme pôvodných pozemšťanov a v záujme celej planéty eliminovať. Preto z Adamitov prežil len Noach s rodinou – ten najspravodlivejší medzi nimi. Zahynulo všetko, čo bolo pod vládou a autoritou Adamovej rasy. Ale zjavne sa našli ľudia, ktorí Adamovu nadvládu odmietli a preto ani nemohli byť odsúdení spolu s ním.