Skazená Zem

Adam a jeho potomkovia sa zrejme rýchlo na Zemi aklimatizovali a prispôsobili si okolnosti tak, aby mohli žiť bez starostí, bez nedostatku. Pri svojej vysokej inteligencii, bezohľadnosti a vedomostiach, ktoré museli mať z doby, keď ešte žili v raji, našli spôsob, ako sa stať vládcami nad národmi Zeme. Vytvorili veľké a mocné ríše, zorganizovali spoločnosť – to sú aktivity, ktoré by sme dnes vysoko ocenili. Prečo ich civilizácie zanikli?

Títo naši predkovia boli zlí. Nie roztomilo zlí, ani nie „ľudsky“ zlí, ale boli hrozivo zlí. Ich pohnútky, motivácie k činom, prejavy emócií boli pre pozemšťanov nečitateľné. Tým, že žili stovky rokov, mohli nazbierať nesmierne skúsenosti; sledovali vznik a koniec mnohých generácií pozemšťanov, učili sa zo svojich prehier, zbierali vedomosti, robili výskum – aj keď iným spôsobom, ako sa to deje dnes. Miešali sa s pôvodným obyvateľstvom a ako autoritatívne bytosti prenášali svoj spôsob myslenia a konania na všetkých ostatných ľudí.

Akí teda boli, že si na seba privolali potopu?

Z dochovaných informácií a zachovaných tradícií národov v oblasti, kde voľakedy dávno účinkovali Adamiti vieme, že zaviedli kult hada-draka. Priateľstvo, ktoré začalo v raji, pokračovalo aj naďalej na Zemi. Je veľmi nepravdepodobné, že satan by len tak nechal Adama ísť si svojou cestou, keď už do ich vzťahu toľko investoval. Diabol potreboval Adama a Evu. Potreboval mať k dispozícii ich obrovský potenciál, ich organické telá, aby mohol účinkovať v našom časopriestore. On je nehmotná – alebo neorganická forma života a k tomu, aby mohol mať vplyv v našom vesmíre, potrebuje hmotné telo. Preto aj jeho služobníci démoni tak radi obsadzujú ľudské telá.

Ale z tohto vzťahu museli mať výhody aj Adam a Eva. Zaviedli náboženstvo hada, ktoré im umožnilo ovládnuť svedomie svojich poddaných. Africké národy uctievajú duchov, démonov, predkov – podobne, ako aj ázijské národy. Ale v oblasti Mezopotámie, Stredomoria a Egypta vznikli náboženstvá, ktoré uctievali konkrétnych menovitých bohov. Títo bohovia národov mali svoje mená, svoje obydlia, majetky, mali medzi sebou roztržky, plodili potomkov – nielen medzi sebou, ale aj s ľuďmi; mali mnohé nadprirodzené schopnosti, dokázali sa pohybovať aj v iných dimenziách, ako je náš štvorrozmerný časopriestor ….. Títo bohovia boli Adamiti. Im slúžili národy, ich uctievali ako svojich bohov.

 

Svetovláda

Aj keď boli Adamiti vládcami vtedajšieho „kultúrneho“ sveta, čo na nich bolo tak zlé, že museli byť vyhladení?

Židovskí učenci vravia, že hriech predpotopného sveta spočíval v tom, že vtedajší ľudia boli nespravodliví, neľútostní, nemilosrdní …. Toto by sa mohlo hodnotiť aj ako vada charakteru. Skutočné zlo, ktoré Adamiti priniesli ľuďom na Zemi, malo fundamentálny charakter. Priviedli do tohto sveta satana a dovolili mu, aby si na duchovnej úrovni podmanil ľudí.

Je potrebné pochopiť, o koho v osobe satana ide. Nie je to čertík s rohami. Hovoríme o nesmierne mocnej duchovnej bytosti, ktorá dobre pozná nebeský svet, pozná Stvoriteľa, pretože voľakedy Mu slúžil. Táto bytosť sa vzbúrila voči svojmu Tvorcovi a stala sa zdrojom temnoty, beznádeje, bezcieľnosti, stratenosti pre všetkých, ktorí sa mu poddajú.

Pred príchodom Adamitov nebol na Zemi raj. Život tu bežal podľa Bohom určeného programu a diali sa dobré aj zlé veci. Ale po príchode Adama a diabla na Zem sa táto planéta stala akousi základňou pre satana. Získal miesto v stvorenom svete, kde môže – vďaka Adamovi – uskutočňovať svoje plány. O čo mu vlastne ide?

Keď bol Ježiš Mesiáš na púšti, diabol prišiel za Ním, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich majestát a povedal Mu:

- Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi!

Že by nevedel, čo hovorí? Vravel pravdu. Všetky spoločenské usporiadania na Zemi mu patria. Vďaka Adamitom. A tam, kde je Boží odporca, tam je bolesť, nedostatok, bieda, choroby, smrť.

Adamiti otvorili tento svet duchovnej moci, ktorá má deštrukčný charakter. Zem sa dostala do spárov predátora, pre ktorého život nemá cenu. Týmto myšlienkovým vzorcom boli infikované všetky národy, ktorým vládli Adamiti. Aby sa táto infekcia zastavila, bolo nevyhnutné zničiť jej zdroj.

Prišla potopa.