Naša euro-americká kultúra vyrástla na pôde kresťanského náboženstva. Bez ohľadu na dnešnú rôznorodosť duchovných smerov genetická myseľ bielej rasy je zakotvená v hodnotách, ktoré sú obsahom Biblie. Nazývame ju aj Písmo sväté, Božie Slovo, Kniha Kníh …

Ale na planéte sú aj iné náboženstvá, ako je kresťanstvo a mnohé z nich majú svoju vierouku takisto zachytenú v nejakej knihe. V čom sa odlišuje Biblia od iných náboženských kníh? Je nejaký dôvod k tomu, aby sme pri hľadaní pravdy uprednostňovali biblické výroky?

O čom vlastne Biblia hovorí?

Bibliu v dejinách používali ako učebnicu dejepisu, učebnicu náboženstva, použili ju ako ideologický podklad pre prenasledovanie a vraždenie; pasáže z nej – vytrhnuté z kontextu – poslúžili na zdôvodnenie vzniku rôznych siekt a náboženských spoločností. A napriek tomu, že Biblia je pilierom kresťanskej viery, stáročia bolo zakázané pre bežných ľudí čítať ju. Zaujímavý paradox …!

Aj napriek mnohorakému zneužitiu Biblie za účelom ovládania iných celá táto staroveká kniha hovorí len o dráme jednej rodiny.

Základná osnova Biblie je:

 • stvorenie sveta

 • stvorenie Adama a Evy

 • vzbura Adama a Evy proti Stvoriteľovi

 • vyhostenie týchto dvoch z raja a ich príchod na Zem, pričom zároveň padlo Božie rozhodnutie zachrániť tento rod za každú cenu

 • účinkovanie Adama a jeho potomkov na Zemi:

  • dopad ich vzbury na pôvodných obyvateľov Zeme, ktorí tu žili pred ich príchodom

  • súd nad Adamovou rodinou za ich spôsob života a konania – prišla potopa

  • Noach s rodinou – všetko Adamovi potomkovia – prežili potopu a Adamova línia pokračuje ďalej

 • narodenie Abraháma – Noachovho a teda aj Adamovho potomka, ktorý sa rozhodol veriť Bohu bez výhrad

 • vďaka tomuto Abrahámovmu rozhodnutiu sa z jeho detí vyprofiloval vyvolený národ – Izrael, ktorý po krvnej línii pochádza z Adama a Evy

 • národ Izrael nie je vyvolený pre svoje kvality, ale v súlade s plánom záchrany Adamovho rodu

 • Izrael je vo zvláštnej Božej starostlivosti: žije podľa špecifických zákonov; nesmie sa miešať s inými národmi (bolo nutné zachovať Adamovu DNA do doby, kým príde záchrana); každodenný život Izraelitov sa točí okolo Chrámu, ktorý je postavený podľa predlohy v nebi.

A ako dovŕšenie záchrannej misie prichádza do oddeleného národa Mesiáš: Boží syn totožný s Bohom; On je Božie vtelenie a zároveň stopercentný Adamov pra-pra-pravnuk ako je to zachytené aj v Jeho rodokmeni. Jedine takáto bytosť je schopná zachrániť Adamových potomkov a priviesť ich späť k Otcovi, aby mohli naplniť svoje poslanie. Takýmto spôsobom Boh v podobe Ježiša Krista vyriešil vzburu Adama v raji a umožnil jeho deťom znovu vstúpiť do pôvodného programu: priniesť posolstvo o Božej láske všetkým bytostiam.

Osobitosť Biblie nespočíva v tom, že prináša lepšiu vierouku, zaujímavejší duchovný smer alebo originálnejšie filozofické myšlienky ale v tom, že otvára cestu domov – k Otcovi pre Adamových potomkov a prináša zvesť o Božej vláde všetkým ostatným národom.

Biblia nie je vieroučná kniha ale je maják na ceste domov.            
     

TOPlist