Adam žil v raji nejakú dobu sám. Zaujímavé je, že had oslovil týchto nebeských ľudí až vtedy, keď už po boku Adama bola aj Eva.

Nevieme, či had – ako stelesnenie satana – komunikoval už aj predtým s Evou. Podľa toho, ako osudný rozhovor prebiehal, môžeme predpokladať, že boli starí známi. Keby satana videli Adam a Eva prvýkrát, snáď by na jeho provokatívne otázky reagovali inak.

Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?“(Genezis 3,1) 

- spýtal sa ich jedného dňa satan. Jeho otázka bola určite veľmi starostlivo zvolená a skrýval sa za ňou zlý úmysel.

Zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla dostal Adam; Eva vtedy ešte neexistovala. Ale na satanovu otázku odpovedala veci znalá Eva. Z toho sa dá usudzovať, že sa s Adamom často o tomto zákaze rozprávali. A to, že Eva veľa rozmýšľala o ovocí zakázaného stromu, môžeme zistiť z jej odpovede:

Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli.“ (Genezis 3,2-3)

Eva nepovedala celkom pravdu. Adam nedostal zákaz dotknúť sa ovocia stromu, ale mal zakázané jesť z jeho ovocia. Eva zákaz znásobila. Možno to bola jej podvedomá reakcia. Ak ju toto ovocie priťahovalo, podvedome sprísnila zákaz daný Adamovi, aby sa vyvarovala jeho porušenia.

Keď satan počul jej odpoveď, ľahko zistil, že Eva má problém s týmto „stravovacím“ obmedzením. A už mal na čo nadviazať.

Nie, určite nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.“(Genezis 3,4-5) - povedal Eve.

Bola to veľká lož a on riskoval, že Eva to odhalí. Ale jej myseľ bola už natoľko zamestnaná vidinou zisku niečoho veľkého, že – aj napriek svojej vysokej inteligencii a rodičovskej lásky Boha k nej – neodhalila lesť. Eva zrejme túžila dosiahnuť vyšší level, než na akom sa momentálne s Adamom nachádzali. Oni dvaja boli bytosti, ktoré mali k Stvoriteľovi najbližšie. O anjeloch je napísané, že sú to svätoslužobní duchovia – majú na starosti vykonávanie Božích príkazov a úmyslov. Ale Adam a Eva boli bytosti, do ktorých Stvoriteľ vdýchol časť zo seba a mali byť Jeho pomocníkmi pri napĺňaní Jeho plánov.

Možno Eva mala pocit, že ich výcvik či dospievanie trvá trochu dlho. Satan ju navádzal k tomu, aby Boží zákaz porušila a tým preskočila dobu, počas ktorej ešte mali byť vyučovaní.

Boh povedal Adamovi:

Nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš!

Satan to prevrátil:

Nie, určite nezomriete!

Vedel, že títo dvaja fyzicky nezomrú. Ale zrejme vedel ešte niečo, čo nebeskí ľudia nevedeli: ak predčasne skonzumujú zakázané ovocie, zničí ich to na ich duchovnej úrovni.

Aj v druhej časti svojho výroku im povedal „takmer“ pravdu:

Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.

Satan vedel, že budú poznať dobro a zlo, ale nebudú schopní toto poznanie správne používať a dôsledok toho bude katastrofálny.

Prečo satan chcel, aby Adam a Eva stratili svoje postavenie Božích detí? Satan bol pôvodne jeden z najmocnejších anjelov. Bol veľmi vysoko postavený v anjelskej hierarchii. Prečo mu dvaja ľudia vadili?

Odpoveďou môže byť jeho pýcha. (Izaiáš 14.kap.) Tento žiarivý anjel túžil vyrovnať sa Bohu. Pre svoj majestát spyšnel a zatúžil po vláde nad stvoreným svetom. Odkiaľ to môžeme vedieť? Z jeho plánov, ktoré sú zverejnené v Biblii. Ježiš Kristus bol od neho pokúšaný počas Jeho pobytu na púšti a vtedy dostal Boží Syn takúto ponuku:

A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje.“ (Lukáš 4,5-7)

Tu satan otvorene hovorí o tom, že on je vládcom tohto sveta a Ježiš Kristus mu to nevyvracia. Keby to nebola pravda, Boží Syn by ho určite uviedol na pravú mieru.

Aj apoštol Pavol nazýva satana vládcom nášho sveta:

A ak aj je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých boh tohoto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich ...“ (2.Korinťanom 4,3-4)

Tento stav – uzurpovať si vládu – bol satanovým cieľom. Chcel získať viac, ako mu bolo dané. Vymyslel preto geniálny plán: ak zničí vzťah lásky medzi Stvoriteľom a Jeho deťmi – Adamom a Evou a získa si ich dôveru, tak vďaka novozaloženému priateľstvu sa stane spoluvládcom – dočasne – nad Zemou, ktorá bola určená pre Adama a postupne prevezme celkom moc nad ľuďmi a tým pádom nad celou tou oblasťou existencie, ktorá je vymedzená pre ľudí. Bude mať svoje vlastné kráľovstvo, v ktorom sa nemusí deliť s nikým o moc.

Adam s Evou mu na to naleteli.

TOPlist