Kto je diabol?

Základná otázka je: je to skutočná bytosť, alebo ide o mýtickú postavu, ktorá v sebe stelesňuje všetky naše strachy, obavy či zlyhania.

Zmienky o diablovi v Biblii

 • Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. - Mt 4,1

 • Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu - Mt 4,5

 • A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. - Mt 4,8

 • Vtedy mu Ježiš odpovedal: „Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ - Mt 4,10

 • Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. - Mt 4,11

 • A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?" - Luk 13,16

 • Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z dvanástich; - Luk 22,3

 • Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. - Luk 22,31

 • Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži. - Ján 8,44

 • … aby nás neoklamal satan, veď poznáme jeho zámery. - 2 Kor 2,11

 • A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla. - 2Kor 11,14

 • Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätovne, ale satan nám to prekazil. -1Tes 2,18

 • A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali. - Zjav 12,7

 • Zvrhnutý bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. - Zjav 12,9

 • Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času." - Zjav 12,12

 • Uchopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol, satan, sputnal ho na tisíc rokov - Zjav 20,2

 • Keď sa vyplní tisíc rokov, Satan bude prepustený zo svojho väzenia - Zjav 20,7:

 • A diabol, ktorý ich zviedol, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. - Zjav 20,10

 • A opäť zahorel hnev Hospodinov na Izraela. Lebo satan naviedol Dávida na nich povediac: Choď, spočítaj Izraela i Júdu! - 2Sam 24,1

 • Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan. Hospodin sa opýtal satana: „Odkiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Z potuliek a pochôdzok po zemi.“ ….. - Job 1,6

 • Potom mi ukázal veľkňaza Jošuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. - Zach 3,1

Vo všetkých týchto textoch sa hovorí o konkrétnej bytosti, ktorá má svoju vôľu, svoje zámery a ciele, koná skutky, dokonca bude súdený za to, čo robil. Je nazývaný satan, diabol, drak, starý had. Je zjavné, že tieto slová, ktorými ho pomenovávajú, nie sú jeho menom. Aký je význam týchto slov:

Satan - po hebrejsky שָׂטָן satan, po aramejsky שִׂטְנָא śiṭnâ: obe slová znamenajú „protivník; obviňovateľ“ ; v islame je satan známy ako Iblis alebo „Šajtan“, ktorý bol náčelníkom anjelov.

Diabol – ide o grécky preklad hebrejského slova satan (z gréckeho diabolos = ohovárač, rúhač).

V prípade satana – diabla ide teda o bytosť, ktorá

 • sa protiví – zrejme Bohu

 • rúha sa

 • je vrah a klamár

 • pretvaruje sa na anjela svetla

 • ohovára – pravdepodobne ľudí

 • obviňuje – asi tiež ľudí.

Okrem tohto obludného charakteru ešte navyše má pod sebou aj vojsko – anjelov, ktorí sa mu podriaďujú.

Odkiaľ sa tento tvor objavil?

Pôvod satana nemáme možnosť vystopovať. Kým o jeho existencii Biblia nemá pochybnosti, o jeho pôvode sú v Biblii len náznaky.

Prorok Izaiáš píše o niekom:

Ako si len padol z nebies, jasná hviezda (iné preklady: zornička)), syn rannej zory! Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci: Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho, v najďalekejších krajoch severu; vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný Najvyššiemu! Ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. (Iz. 14.kap.)

Asi sa tu nehovorí o človeku – kto z ľudí by bol natoľko ohlúpnutý, že by chcel vystúpiť do neba a posadiť sa na tróne Vládcu? Takéto niečo by si mohol trúfať len ten, kto tieto oblasti dôverne pozná; ten, kto má prístup do neba, kto pozná osobne Najvyššieho. Táto bytosť je tu nazvaná skvostnými menami - syn rannej zory, jasná hviezda.

V tomto kontexte je zaujímavé vyjadrenie Ježiša Krista v Zjavení Jána. V závere všetkého toho, čo Boh ukazoval Jánovi, Ježiš o sebe hovorí: „Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám zvestoval toto o zhromaždeniach. Ja som Koreň z rodu Dávidovho, jasná ranná Hviezda.“ Ježiš je jasná ranná hviezda a bytosť, ktorá plánovala v nebi prevrat, je nazvaná syn rannej zory!

V hebrejskom originály na tomto mieste u proroka Izaiáša čítame text:

ako si len spadol z neba, הילל בן שחר = Helel ben Šachar ….“

Helel ben Šachar v preklade znamená Helel syn Šacharov. Hebrejský výraz helel môže mať pôvod v slovese h-l-l, čo znamená svietiť, žiariť; Šachar ešte v prastarých mýtoch vyjadroval úsvit, zorničku. Doslovný preklad hebrejského originálu by potom bol: Žiarivý syn zorničky.

To je tá mocná bytosť, ktorá si trúfla vzbúriť sa proti Bohu a mala a má v pláne prevziať moc nad stvorenstvom.

Ešte konkrétnejší opis tragickej zmeny nejakej veľkolepej bytosti nájdeme v knihe proroka Ezechiela (28. kapitola):

Takto vraví Pán, Hospodin: „Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade, v Edene. Bol si odetý rozličnými drahokamami: rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, ónyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené v deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom — strážcom (iné preklady: pomazaným ochrancom, jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, veľký cherub zastierajúci, ochranným cherubom s rozpätými krídlami). Bol si na svätom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bezchybne si si počínal odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe.

Pri mnohorakom obchodovaní (iné preklady: rozsiahlom kupčení, od množstva tvojho kupectva, so vzrastom svojich obchodov) si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu a cherub — strážca ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Srdce ti spyšnelo pre tvoju krásu, prišiel si o múdrosť kvôli lesku (iný preklad: Tvoja krása ti pýchou naplnila srdce, svoju múdrosť si zneužil na dosiahnutie vyššieho lesku).

Zhodil som ťa na zem, postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na teba. Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň (iné preklady: vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, vyvediem oheň zprostred teba, dal som vyšľahnúť oheň z teba) a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol (iné preklady: urobil som z teba popol na zemi; obrátim ťa na popol; spálil som ťa na popol) na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli. Všetci, čo ťa poznali medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol, a už ťa viac nebude.“

Aj keď úvod k tomuto textu hovorí o kráľovi Týra, jednoznačne je tu reč o anjelovi, ktorý mal vysoké postavenie v nebesiach. Ide o cheruba, o ktorých je zmienka aj na iných miestach v Biblii:

 • A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života. - Gen. 3,24

 • Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. - Ex 25,18

 • Cherubi stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil; oblak naplnil vnútorné nádvorie. Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej. - Ez 9. a 10. kapitola

Cherubovia, o ktorých Biblia píše na týchto miestach, sú strážne bytosti. Aj ten anjel, ktorého opisuje prorok Ezechiel, bol strážnym anjelom. Iné jeho funkcie sa dajú vytušiť zo snahy o čo najlepšie preklady z pôvodného jazyka. Tento anjel bol ochrancom, zastierajúcim cherubom, cherubom uzavierajúcim prístup …

Bol dokonalý až do chvíle, kedy zhrešil. Podľa zápisov proroka Ezechiela sa to stalo v dôsledku toho, že spyšnel. Niektorí teológovia hovoria, že pýcha je jediný hriech, ktorý pochádza z neba. Tento skvostný anjel začal mať o sebe vyššiu mienku, ako bola realita. Disponoval veľkou múdrosťou a túto múdrosť zneužil na to, aby dosiahol väčší majestát. A robil to zrejme tak, že začal kupčiť – obchodovať.

Všetky tieto popisy sedia na padlého anjela, ktorý sa chce stať bohom.

Kto je teda satan?

V dávnej minulosti to bol prekrásny cherub, ktorý mal svoje miesto v najvyššej úrovni neba. Patril medzi tých anjelov, ktorí boli stvorení ako prví, boli najmocnejší a mali – aj majú – najdôležitejšie úlohy. Nevieme, aké je jeho pôvodné meno (ani sa to asi nikdy nedozvieme), ale prorok Izaiáš ho nazýva syn rannej zory, čo sa v rímskom kresťanstve preložilo ako Lucifer. Ale Ježiš Kristus o ňom hovorí ako o satanovi ( = odporca, protivník, žalobca), drakovi či hadovi (bezcitný predátor). Skvostná bytosť sa premenila na niekoho, kto nepozná lásku, súcit, kto žije v temnote a dokáže rozdúchať v stvorenstve tie najhoršie vášne a emócie. Je nepriateľom všetkých potomkov Adama a Evy a jeho snahou je buď ich ovládnuť, alebo zničiť.

Satan má k dispozícii svoje vojsko; anjelov, ktorí sa pridali na jeho stranu. Podľa Zjavenia Jána sa pripravuje na veľkú vojnu, v ktorej – ako dúfa – odstráni a nahradí vo funkcii Božieho Syna; o čo sa už pokúsil pred 2000 rokmi v izraelskej púšti.

 

Satan je najviac nebezpečný a najmenej hľadaný terorista.

(Pavel Kosorin)