V Charane

Okolo roku 2000 p.n.l. sa v Ure narodil muž, ktorého tri svetové náboženstvá identifikujú ako praotca viery – Abrahám. Vlastne pôvodne sa volal Abram, až neskôr Boh zmenil jeho meno do tvaru, ktorý dnes poznáme.

Ur sa nachádzal – ako už bolo spomenuté – na juhovýchode dnešného Iraku. Je to dosť ďaleko od miest, kam sa neskôr Abrahámova rodina presťahovala. Preto medzi vykladačmi Písma sú aj takí, ktorí sú toho názoru, že Abrahám nepochádzal z tohto mesta, ale z nejakého iného mesta s obdobným názvom. Biblia však jednoznačne píše, že Terach – Abrahámov otec - a celá jeho rodina žili v Ure Chaldejskom. Vo Wikipédii o tom čítame:

Chaldeou bola v staroveku mienená bažinatá zem v najjužnejšom cípe Mezopotámie, priliehajúca k Perzskému zálivu - súčasný južný Irak a Kuvajt. V Biblii je uvedené ako miesto pôvodu patriarchu Abraháma mesto Ur, doslova "Ur Chaldejský". Pokiaľ by išlo o sumerský Ur, ležal by v pôvodnej chaldejskej oblasti na juh od rieky Eufrat, aj keď Chaldejci boli ako obchodníci usídlení po celej Mezopotámii.“ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Chaldea)

 

Výsledok je ten, že Terach a jeho rodina pochádzali z Uru, ktorý sa nachádzal neďaleko Perzského zálivu a vynikal bohatstvom svojich obyvateľov – teda čo sa týka hornej vrstvy.

Kto bol Terach (iné prepisy jeho mena sú Tare, Tarach)?

Pochádzal z dynastie Šema. Priama rodová línia je:

  • dva roky po potope, keď mal Šem 100 rokov, narodil sa mu Arpachšad (po Arpachšadovom narodení žil Šem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry),

  • keď mal Arpachšad 35 rokov, narodil sa mu Šelach,

  • keď mal Šelach 30 rokov, narodil sa mu Eber,

  • keď mal Eber 34 rokov, narodil sa mu Peleg,

  • keď mal Peleg 30 rokov, narodil sa mu Reu,

  • keď mal Reu 32 rokov, narodil sa mu Serag,

  • keď mal Serag 30 rokov, narodil sa mu Nachor,

  • keď mal Nachor 29 rokov, narodil sa mu Terach,

  • Keď mal Terach 70 rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.

Keď zrátame tieto roky, vyjde nám, že v čase, keď sa Terach narodil, mal Šem 320 rokov a patriarcha Noach mal okolo 820 rokov. To znamená, že Terach žil súčasne s Noachom okolo 60 rokov, so Šemom žil súčasne celý svoj život, lebo Šem ho prežil.

Terach mal troch synov. Biblia ich menuje v poradí: Abram, Nachor a Haran. V Písme sa ešte dočítame, že Haran zomrel pomerne mladý a zanechal tri deti: syna Lota a dcéry Milku a Jisku.

Keď si porovnáme roky Adamitov od času, keď prišiel Adam na Zem až do Abrahámovej smrti, dostaneme zaujímavú chronológiu:

   

 

Z tejto chronológie vidieť, že Abrahám bol len štvrtý v poradí od Adama. Dokonca Abrahámov syn Izák bol súčasníkom Šema. Terach aj Abrahám mohli mať poznatky spred potopy sprostredkované od Noacha aj od Šema – keďže žili v rovnakej časti sveta.

Terach bol obyvateľom Uru a toto chaldejské mesto opustil pravdepodobne v období kráľa Urnamma z tretej dynastie (2060-1950). Chaldejci predstavovali semitský národ, ktorý v Mezopotámii existoval minimálne do konca 2. tisícročia pr. Kr.

Terach odišiel z Uru spolu so svojím synom Abramom, jeho ženou Sarajou (ktorá bola zároveň dcérou Teracha) a s Lotom, svojím vnukom po Haranovi a vydali sa na veľmi dlhú cestu. Ich cieľ bol v krajine Padan Aram. Aram bol jedným zo synov Šema – Terach sa teda vybral do krajiny Arama.

Z Uru do Padan Aram je okolo tisíc kilometrov. Na takúto cestu sa museli dobre vystrojiť. Museli so sebou brať buď platidlo tej doby, alebo brali so sebou stany, jedlo, šatstvo a iné potrebné veci. To všetko niesli nejaké zvieratá – buď ťavy alebo kone.

Po dlhom putovaní došli Terachovci do mesta v Aramovej krajine. Je napísané, že prišli do Charanu. Je zaujímavé, že mesto, do ktorého prišli žiť, nieslo názov Terachovho mŕtveho syna. Traduje sa, že mesto dostalo meno práve po tomto synovi.

Nemáme žiadne bližšie informácie o tom, prečo sa Terach presťahoval a prečo jeho nové bydlisko nesie meno jeho syna. Existujú legendy, ktoré sa snažia toto objasniť, ale je otázne, nakoľko majú pravdivé pozadie.

  • Podľa niektorých legiend vládcom v Ure bol Nimrod a Terach bol jeho vojvodcom. Údajne na základe nejakého proroctva Nimrod vedel, že Terachov syn Abram bude pre jeho vládu hrozbou a snažil sa ho zbaviť. Nejaký čas Terach Abrama ukrýval, ale potom sa rozhodli mesto opustiť.

Či táto legenda má alebo nemá pravdivý základ, to sa už nedozvieme. Faktom ostáva to, že Terach aj s časťou svojej rodiny odišiel z mesta a išiel veľmi ďaleko.

Keď dorazili do Charanu, usadili sa tam. Nevieme, či cieľ ich cesty bol Charan a či sa to mesto už volalo Charan, alebo mu dali meno oni. Zaujímavé je to, že toto mesto existuje dodnes. Takto opisuje dnešné Charan jeden český cestovateľ:

Harran - jedná se o nejstarší sídliště na Zemi, staré 6000 let. Pozůstatky města, které prý bylo domovem mezopotámského boha Sina, boha Měsíce, ale i biblickým městem Haran-Charan. Zde pobýval Terah se svým synem Abrahámem, vnukem Lotem a dalšími biblickými osobami (např.Izák, Jácob, Izaiáš). V Harranu u studny se setkal Jácob s krásnou Ráchel. A to už se vydáváme cestičkou ve vyprahlé zemi k místu, kde stojí prastaré hliněné domky ve tvaru včelích úlů. Domky byly stavěny tak, aby vydržely 3000 let. Jako obydlí byly užívány do r. 1980. Krátkou procházkou jdeme k poslednímu místu naší návštěvy - k citadele. Kolem vede hliněná silnice, ale výhled je odtud hezký, zase z jiného úhlu podledu na celý koplex v Harranu. Citadela Kale údajně pochází z doby Chetitů. Z hradu a opevnění stojí jedna městská brána a provádí se tady archeologický výzkum.“

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/harran/detail

Aké mesto bolo v tom čase Charan?

Charan patril do štátu Mari (dokazuje to korešpondencia medzi Egyptom a Mari nájdená v egyptskej Amarne). Na tabuľkách nájdených počas vykopávok na pahorku Tell Chariri (medzi Mosulom a Damaškom) sa našla úradná korešpondencia, kroniky a iné záznamy, ktoré obsahovali mená, nápadne pripomínajúce tie z Biblie: Machur (Náchor?), Turachu (Tarech?), Sarugi (Serug?). Kmene Avam-ram, Jakob-el, Benjamin…znejú tiež povedome.

Charan bol strategicky situovaný pri rieke Balikhu, ktorá vteká do Eufratu a mesto tiež leží na ceste medzi Ninivem a Karkemišom. Za mestom sú zrúcaniny univerzity, ktorú zničila grécka armáda Alexandra Veľkého, keď prevzal vládu nad Perzskou ríšou. Z univerzity tu zostalo veľké, vydláždené nádvorie, obklopené troskami múrov so studňou uprostred a so stovkami vytesaných kameňov a stĺpov, ktoré boli tiež zničené. Túto školu pravdepodobne založil Abrahám. Dá sa pri tom odvolať na Abrahámovu návštevu starého Noacha opísanú v knihe Jašer, ktorého vyhľadal za tým účelom, aby získal múdrosť od neho a z hviezd. Či už to bolo tak alebo nie, škola - tá prvá univerzita na svete, tu bola založená okolo roku 2000 p. Kr. a mala styky s Egyptom.

V stredoveku križiaci v Charane postavili hrad a zhruba jeden a tri štvrte kilometra od hradu je kopec. Na ceste prejdeme dvomi bránami, ktoré označujú vchod do „Domu Aramovho“, čo bola rodina Abraháma a Sáraje. Rodom pochádzali od Noachovho vnuka Arama, ktorý bol synom Šemovým.

Zdroj: https://www.b-a-n.sk/index.php/lokality/ur-kaldejsky/54-haran-abrahamovo-mesto

 

Toto je oficiálna história Charanu. A v tomto meste začínajú dejiny národa, ktorého si Boh vyvolil za konkrétnym účelom.

Terach v Charane zomrel vo veku 205 rokov. Abrama v Charane oslovil JHVH slovami:

Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním! Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“ (Gen. 12,1-3)

Abram na to zareagoval tým, že „odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Abrám vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charane.“ 

Ak Abram takto zareagoval na Božiu výzvu, musel vedieť, s kým sa rozpráva. Jeho praotcom v priamej línii bol Šem a je veľmi pravdepodobné, že v rodine si odovzdávali vedomosti o minulosti vlastnej rodiny. O Terachovi je síce napísané, že slúžil iným bohom (Jozua 24,2), ale Abram evidentne poznal aj skutočného Boha – nečudoval sa, keď k nemu Boh prehovoril. A poslúchol. Opustil mesto a svojich príbuzných a s manželkou a synovcom sa vybral do Kanaánu. Rozhodol sa pre život nomáda.

 

 

TOPlist