Kresťanstvo je založené na viere v muža, ktorý sa narodil pred dvetisíc rokmi a ........ nikdy o sebe netvrdil, že je Boží Syn. Dokonca nikdy o sebe nepovedal ani to, že je Spasiteľ - Mesiáš. Kto mu dal tieto tituly?

Ježiš z Nazaretu začal účinkovať na verejnosti po tom, ako dovŕšil 30 rokov. Keby to bolo skôr, nikto by ho nebral vážne; nemal by dostatočný vek na to, aby mohol byť rabínom - duchovným učiteľom v Izraeli. V tomto veku už bol predpoklad, že poznal dokonale Tóru a jeho tvrdenia sú podložené učením Tóry. Práve z tohto dôvodu o sebe nikdy netvrdil, že je Boží Syn alebo Mesiáš. V Tóre stojí:  "Na ústach dvoch svedkov alebo na ústach troch svedkov bude stáť slovo." 

Jeho pôvod musí potvrdiť niekto iný.

Ježiš z Nazaretu - Boží Syn

Ježiš o sebe netvrdil, že je synom Stvoriteľa. Otcovstvo musí priznať ten, kto dieťa splodil. Tak sa aj stalo. V evanjeliách - v Matúšovom, Marekovom aj Lukášovom - máme zaznamenané to, že JHVH potvrdil status Ježiša ako svojho syna - dokonca dvakrát, aby nedošlo k nedorozumeniu:

"A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.- Mt 3,17

"Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!" - Mt 17,5

Podobne je to aj v ďalších dvoch evanjeliách. 

Je zaujímavé, že mýtus o božom synovi sa objavuje už aj pred narodením Ježiša. Každý národ mal svoj panteón bohov a tí mali často potomkov s ľudskými dcérami. V babylónskej a asýrskej legende sa píše, že Nimród po svojej smrti  zanechal po sebe kráľovnú Semiramis a jeho duch zaletel k Slnku a prebral jeho miesto.Stal sa z neho Bal-šaman „pán neba“. Nakrátko nato kráľovná otehotnela. Tvrdila, že je pannou a prišiel k nej Nimrodov duch na lúči Slnka a splodil jej božské dieťa ! Jej syn sa narodil 25 decembra a volal sa Tammúz. 

Podobne to bolo aj v Rímskej ríši - polobohovia sa tu vyskytovali v hojnej miere. Jedným z najznámejších "božích synov" je Herkules (Hérakles) - syn samotného Dia a ľudskej ženy Alkmény. 

Faraóni boli uctievaní ako boží synovia. Alexandrovi Macedónskemu bolo ponúknuté, že bude titulovaný ako Syn Boha, ak sa vzdá svojho ľudského otca.

Nie je Ježiš z Nazaretu len ďalší z božích synov v poradí?

Príchod Ježiša z Nazaretu do nášho sveta bol logickým krokom v následnosti udalostí. Boh pri páde Adama a Evy zasľúbil Eve, že z jej lona sa narodí muž, ktorý ich zachráni. Úplne prirodzene si Eva myslela, že narodením Kaina sa toto proroctvo splnilo. Ale dnes už vieme, že sa mýlila. Musela prejsť ešte dlhá doba, kým sa narodil Záchranca. Narodenie Ježiša z Nazaretu bolo logickým krokom k tomu, aby sa splnilo zasľúbenie, ktoré dal Stvoriteľ Eve v raji.

Adam a Eva zlyhali. Ovocie (a nejde o žiadne jablká ani iné druhy ovocia!) zo stromu poznania dobra a zla ich neurobilo mocnejšími, ale naopak - zdevastovalo to ich dušu na tej najvnútornejšej úrovni. Poruchu, ktorá vznikla, odovzdávajú ďalej svojím deťom. Z toho dôvodu NEMÔŽE vzísť Záchranca Adamovho rodu z jeho detí, ktoré sú narušené. Ale na druhej strane - Záchranca MUSÍ byť Adamov potomok, lebo vzbura v raji - ako kriminálny čin - si žiada trest. A trest sa týka Adamovho rodu, ktorý je celý porušený. Z toho vyplýva, že musí sa narodiť niekto, kto

  • znesie trest za vzburu Adama - svojho predka
  • dokáže odstrániť poruchu v Adamovi, ktorá vznikla pri páde v raji
  • bude schopný zničiť diabla ako pôvodcu tohto stavu.

Kto z ľudí je tohto schopný? 

Boh to vyriešil geniálne - ako všetko ostatné. 

Keď dozrel čas, našiel ženu z Adamovho rodu, ktorá mala - pre nás neznáme - predispozície stať sa matkou Záchrancu. Aj ona niesla v sebe poruchu Adamitov, ale svojmu dieťaťu - budúcemu Záchrancovi - Spasiteľovi odovzdala len svoju polovicu génov a druhú polovicu dotvoril Boh. Týmto spôsobom sa nejakým neznámym mechanizmom zabezpečilo to, že narodené dieťa nie je nosičom Adamovej poruchy, aj keď pochádza z jeho krvi. 

Ježiš, syn izarelskej ženy Mirjam, je potomkom Adama, ale nie je nosičom poruchy. Ak bude ochotný a bude súhlasiť, bude popravený za vzburu svojho ľudského praotca Adama. 

Ale potrestanie Adamovho hriechu je len jedna časť záchranného plánu.

Boh veľmi veľa investoval do Adama a svoje plány s ním nemieni meniť. Je potrebné Adamitov priviesť späť do programu - majú byť kráľmi a kňazmi Najvyššieho. Ale ak Ježiša popravia za vzburu, plány sú pochované. Pokiaľ .......... Ježiš nevstane z mŕtvych, aby pokračoval ďalej v pláne.

Ježiš - syn Adama zomrel, aby vstal k životu ako Ježiš - syn JHVH. 

Keď po ukrižovaní, pochovaní a vzkriesení sa Záchranca znovu stretol so svojimi priateľmi, povedal im:

"Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi." 

Umrel telesne, prešiel ríšou mŕtvych, porazil smrť a vrátil sa, aby dokončil plán spásy. Teraz je už obdarený všetkou mocou, ktorou vládne JHVH a v celej existencii niet nikoho, kto by sa mu mohol vzoprieť. Má k dispozícii tú časť Božieho vedomia - mysle - osobnosti .... ktorá má schopnosť meniť vnútorné jadro človeka zo stavu porušenej bytosti do stavu, ktorý je na úrovni JHVH. Hovoríme o Svätom Duchu. Nesie prívlastok Svätý preto, lebo každý, kto ho pozve, aby sa ho dotkol a premenil, sa stáva svätým - oddeleným od všetkého ostatného v tomto svete pre spolužitie s Bohom. Každý hriešnik vďaka Ježišovi Nazaretskému má možnosť zanechať starý život so všetkými jeho mizériami a znovu sa narodiť. 

Tento Boží Syn - Ježiš sa nenarodil pre to, aby sa stal kráľom či hrdinom, ale aby zachránil svojich pokrvných príbuzných - Adamove deti a aby im umožnil pokračovať tam, kde pred 6000 rokmi zastali.

Ježiš z Nazaretu splnil dve úlohy: 

  1. nechal sa popraviť za vinu svojho praotca 
  2. odstránil poruchu v životoch Adamových detí. 

Má ešte jednu úlohu: zničiť zvodcu.

 

TOPlist