Hriech - toto slovo je v našej kultúre – zvlášť v náboženských kruhoch – často používané. Predstavujeme si pod ním niečo zlé, ale málokto by vedel definovať, čo sa pod pojmom hriech skrýva. Pôvodný jazyk Biblie má pre hriech viac pomenovaní:

 

chattá' – znamená zísť zo správnej cesty, minúť sa cieľa, šľapnúť vedľa, neplniť sľub

'ávón – označuje úmyselné zídenie z cesty, skrivené, pokazené vnútro, myslenie, ktoré nie je v súlade s Božou vôľou

réša' – označuje prestúpenie normy, jednanie proti povinnosti, neprávosť, prevrátenosť

péša' – ide o vzburu, odmietnutie, spreneveru, zradu, odpadnutie, odstúpenie, nevernosť voči Bohu

'ášám – označenie hriechu vtedy, keď hovoríme o jeho následkoch, smeruje k vnútornému stavu, ktorý sa vytvoril po hriešnom čine.

 

Hriech vstúpil do nášho sveta s naším praotcom Adamom. Adam a Eva prekročili v raji normu, ktorá bola vytýčená, jednali proti vôli Boha, vedome zišli z vytýčenej cesty, zradili Božie zákony, vzbúrili sa proti Stvoriteľovi. Ich čin mal fatálne dôsledky: zmenili sa vo svojom vnútri. Ich duch, ktorého dostali pri svojom stvorení a ktorý v nich udržoval život, bol odrezaný od Zdroja života. Stratili kontakt so svojím Otcom, prišli o svoju identitu. Vytvorilo sa v nich ego, ktoré sa v Biblii nazýva telom hriechu. Ego ovládlo myslenie Adama a Evy a vďaka nemu pokračovali ďalej vo svojom odbojnom myslení. Nedokázali priznať svoju vinu a požiadať Otca, aby obnovil ich ducha. Zakrývali svoj skutok a vyhovárali sa na zvodcu, obviňovali sa vzájomne.

 

Po páde človeka došlo k narušeniu jeho štruktúry osobnosti. Ego, ktoré sa vytvorilo, má protibožskú podstatu. Dôsledkom ega sa u človeka vytvorila jeho temná stránka. Tak, ako vysoko bol Adam postavený, tak hlboko padol. Temná stránka človeka túži po moci, túži ovládať druhých, manipulovať nimi, dokáže nenávidieť, zabíjať. Jedna z charakteristík Adamových potomkov je NIČITEĽ. Sme najhorší predátori planéty. Naše ego nás ovláda a je veľmi ťažké zriecť sa ho. Stotožnili sme sa s ním a tak, ako je ťažké a bolestivé zbaviť sa rakoviny, je ťažké a bolestivé zbaviť sa ega.

Ego je tá oblasť v nás, ktorá je otvorená démonom. Čím je naše ego vačšie, tým je prevdepodobnejšie, že ho ovládnu démoni a ešte viac zdevastujú osobnosť človeka.

Toto naše status quo, v ktorom sa človek po páde ocitol, odovzdávame ďalším generáciám. Ježiš Kristus povedal, že Božie kráľovstvo patrí deťom. Deti asi tak do troch – štyroch rokov nemajú vyvinuté ego. Keď deti začínajú asi od svojich troch rokov presadzovať svoju vôľu, vydupávať svoje požiadavky, vzdorovať svojim rodičom, je to znamením toho, že sa vytvára ich ego, objavuje sa dedičný hriech, ktorý si odovzdávame od Adamovho pádu. Výchovou sa dá deti naučiť, aby svoje ego potláčali, ale aj tak vždy ostáva súčasťou ich osobnosti a keď je len vôľou utlmené, môže sa prejaviť nečakane a zničujúco.

Jediný spôsob, ktorým sa môžeme vrátiť k pôvodnému stavu, je prijať obeť Ježiša Krista a nechať Ho, aby obnovil nášho ducha. Ale toto rozhodnutie musí vyvierať z hĺbky srdca, inak je to len náboženské divadlo. Touto cestou nám Stvoriteľ vie vrátiť náš majestát a môžeme sa vrátiť späť do Otcovského domu.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Hriech - máme predstavu o tom, čo to v skutočnosti je? V kostoloch nás strašia hriechom, občas toto slovo používame ako označenie pre niečo zlé, amorálne, neetické. 

Hriech nie je to, keď ubližujeme iným bytostiam. To je už dôsledok hriechu. Hriech je niečo oveľa horšie. 

Keď Adam a Eva zradili Božiu dôveru, prepadli hriechu. Ich ďalšie konanie už bolo podmienené týmto novým stavom ich vnútornej bytosti. Hriech je teda ten stav človeka - jeho status quo - v ktorom stratil spojenie so svojím Otcom - Bohom a je v stave odporu voči Nemu. Pri páde Adama a Evy muselo dôjsť k takej poruche v ich energetickej štruktúre, ktorá dostala trvalý charakter. Preto aj u ich potomkov krátko po narodení sa začína tvoriť virtuálne telo hriechu - ego. Ježiš Kristus povedal, že Božie kráľovstvo patrí deťom. Ale dospelí sa do neho dostanú len tak, že ich ego umrie a oni sa znovu narodia ako duchovné bytosti. 

Svojím pádom strhli Adam s Evou do záhuby všetkých ľudí, ktorí sa dostali pod ich autoritu. Dôkazom toho sú pôvodní obyvatelia Austrálie - kmeň, ktorý seba nazýva Skutoční ľudia. Držia sa bokom od belochov, ktorí ich krajinu obsadili a privlastnili si ju. Ich život a ich vzťah k Bohu je vzťah dôvery a odovzdanosti. Na druhej strane je skupina domorodcov, ktorí prijali nadvládu belochov a dnes sú zdrojom kriminality a chudoby (opisuje to kniha: Poselství od protinožců, autorka: Marlo Morgan).

Hriech je naše rozhodnutie vylúčiť Boha z nášho života, náš odmietavý postoj k Nemu a dôsledkom toho je naša strata identity. Nevieme, kto sme, odkiaľ pochádzame, kam smerujeme. Vieme len jedno: nechceme Boha. Popierame Ho verejne, popierame Ho svojím životným štýlom, "vedeckými" dôkazmi. Mnohí z nás sa aj chcú dostať do neba, ale nie za cenu toho, že priznáme pred Bohom svoje zlyhanie a necháme Ho, aby nás obnovil. Sme ako spurné deti, ktoré nechcú dovoliť, aby im rodičia pomohli. "Ja! Ja! Ja!" - hovoria nám často naši potomkovia. Tak, ako to robíme my svojmu Otcovi. A to je náš hriech. Všetko zlé, čo v živote vykonáme, je už len dôsledok tohto stavu našej duše.