Rajská záhrada je synonymom splnených túžob a preto bola od vekov cieľom dobrodruhov, ktorí často aj s nasadením vlastného života po nej pátrali. Táto snaha dopátrať sa raja je pochopiteľná, ak si prečítame v Biblii jeho opis:

JHVH Boh vysadil záhradu čiže raj v Édene, od východu a dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúci na pohľad a ovocím dobrý na jedenie a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého. A rieka vychádzala z Édena, aby zvlažovala záhradu, raj, a odtiaľ sa rozdelila vo štyri hlavné rieky. Meno jednej je Píšon: tá obchádza celú zem Chavila, kde je zlato. A zlato tej zeme je výborné; tam sa nachodí bdelium i kameň onyx. A meno druhej rieky je Gichon: tá obchádza celú zem Kúšovu. A meno tretej rieky je Hidekel: tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates.“ Genezis 2,9-14

Prírodné bohatstvá rajskej záhrady poriadne pošteklili ľudskú predstavivosť. Ako je možné, že rajskú záhradu sa doposiaľ nepodarilo objaviť? Dokonca ani pomocou satelitov!?

Je to preto, lebo raj sme doteraz hľadali vždy na Zemi. Ale prečítajme si pozorne v Biblii pasáže, ktoré sa zmieňujú o raji:

To sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené, v deň, v ktorom činil Hospodin Boh zem i nebesia. A ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem. Ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. Genezis 2,4-6

A rieka vychádzala z Édena, aby zvlažovala záhradu, raj, a odtiaľ sa delila a bola vo štyri hlavné rieky. Genezis 2,10“

Ak ešte neboli na Zemi zrážky, vznikala len para – odkiaľ sa vzala rieka? Dokonca tak mohutná, že sa mohla rozdeliť na štyri ramená?

 

Pri ukrižovaní Ježiša Krista spolu s ním ukrižovali aj dvoch kriminálnikov. Jeden z nich si bol vedomý svojich hriechov a prosil Ježiša o zľutovanie. Dostal odpoveď:

A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.“ Lukáš 23,43

Chvíľu na to obaja zomreli. Buď Ježiš očakával, že ho príde niekto zachrániť – čo je nezmysel – alebo vedel, že o malú chvíľu odíde z tohto sveta na miesto, kde sa nachádza aj raj – do neba.

 

Ďalšia pasáž, kde sa píše o raji, je v Pavlovom liste Korinťanom. Píše tu o niekom, kto zažil vytrhnutie do raja:

A poznám takého človeka - či v tele, či krome tela, neviem; Boh vie - že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť.“ 2.list Korinťanom 12,3-4

Keby bol raj na Zemi, nemusel by byť ten človek vytrhnutý z nášho časopriestoru. Stačilo by ho premiestniť v rámci zemského povrchu.


Raj sa nenachádza na Zemi. Je to miesto mimo náš vesmír, kde voľakedy žili naši prarodičia a keby neboli padli, bol by to doteraz náš domov.

Ďalšie úvahy o raji pochádzajú z pera rabína Ya‘acova Farbera: Raj podla rabina.pdf