Kto sú Elohim

25.03.2017 16:10

V Biblii pri jej čítaní natrafíme na to, že na jednom mieste Boha označujú slovom Elohim a inde JHVH. 

Elohim je množné číslo od slova El=Boh. Potom Elohim=Bohovia. Teológovia nemôžu pripustiť mnohobožstvo a preto učia, že Elohim je označenie jedného Boha, ale kvôli Jeho majestátu je toto označenie v množnom čísle. Ale na rozdiel od množného čísla nájdeme občas aj jednotné číslo El. 

Skratka JHVH znamená: Som, ktorý Som - čiže absolútna existencia, nezávislá od čohokoľvek.

Ak by mali byť pomenovania Elohim a JHVH  identické, ťažko môžeme vysvetliť také pasáže v Biblii, ako napr.:

Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný -  hebrejsky: Lebo JHVH váš Elohim je El Elohim a Pán Pánov - 5.Mojžišova 10,17

Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi - hebrejsky: Elohim sa postavil v zhromaždení El, uprostred Elohim súdi - Žalm 82,1

Ja som Hospodin, váš Boh. Nebojte sa bohov Amorejčanov - hebrejsky: Ja JHVH som váš Elohim, nebojte sa Elohim Amorejčanov - Kniha sudcov 6,10

V týchto textoch musí ísť o dva subjekty. JHVH sa identifikuje ako Elohim Izraelitov - pokrvných potomkov Adama a Evy; hovorí o sebe, že je El Elohim - Boh Elohim(-ov); súdi medzi Elohim(-ami); Elohim(-ov) majú aj iné národy.

Kto sú Elohim? Zúčastnili sa na stvorení. Hebrejský text Biblie obsahuje v 1.kapitole Genezis tento opis:

"Na počiatku stvoril Elohim nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a  duch Elohim sa vznášal nad vodami. 3 Elohim povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. 4 Elohim videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Elohim nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. 6 Elohim povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. 7Elohim utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Elohim nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Elohim povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. 10 Elohim nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Elohim videl, že je to dobré. 11 Elohim povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Tak sa aj stalo. 12 Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. 13 Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Elohim povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. 15 Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. 16 Elohim utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17 Elohim ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18 aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Elohim videl, že je to dobré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. 20 Elohim povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. 21 Elohim stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Elohim videl, že je to dobré. 22 Elohim ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi! 23 Bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24 Elohim povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. 25 Elohim utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Elohim videl, že je to dobré. 26 Elohim povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. 27 Elohim stvoril človeka na svoj obraz; na obraz Elohim ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Elohim ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi! 29 Potom Elohim povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30 No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. 31 Elohim videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň."

Ale pri stvorení Adama už nie sú spomínaní Elohim, ale JHVH:

"Vtedy JHVH Elohim stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 JHVH Elohim
 vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil."
 
- Genezis 2,7-8

Kto sú títo Elohim? Je zjavné, že JHVH sa s nimi stotožňuje. Aj Boží Syn Ježiš seba nazýval ben ha-Elohim - syn Elohim. O Ježišovi je napísané, že skrze Neho vzniklo všetko, čo je. To znamená, že ako Elohim bol pri stvorení. Ale nemohol byť sám, lebo ak je On syn Elohim(-ov) a cez Neho bolo všetko stvorené, nemôže byť synom samého seba. Iné by bolo, keby sa tituloval ako syn JHVH - vtedy by mohol ako Elohim vystupovať sám. Ale ak je syn Elohim, musel mať pri sebe ďalších Elohim, ktorí sú v jadre svojej bytosti totožní s JHVH ako Ježiš a preto sa s nimi JHVH môže stotožňovať. Kto sú to? 

Dedukciou môžeme dospieť k tomuto výsledku:

  • Elohim stvorili celé universum a život v ňom
  • Všetko povstalo skrze Ježiša, ktorý je ben ha-Elohim - syn Elohim
  • Jedine Adam bol stvorený priamo JHVH
  • Ježiš je totožný so svojím Otcom, ktorý je JHVH
  • Ježiš prišiel, aby obnovil Adamove deti a dokončil ich poslanie – priniesť zvesť o Božej vláde všetkým národom
  • Tým, ktorý Ježiša prijali, dal moc stať sa deťmi Božími – deťmi Elohim (hebrejská Biblia)

V 17.kap. Jánovho evanjelia sa Ježiš modlí za svojich nasledovníkov:

"Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe, Svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my.

Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno — ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta."

Teda tí, ktorí uverili v Ježiša, sú s Ním stotožnení tak, ako je Ježiš stotožnený so svojím Otcom v nebi. Sú to deti Elohim tak, ako Ježiš.

A jedine takíto ľudia môžu mať jednu myseľ s JHVH – tak, ako Ježiš.

A aj keď to vyzerá ako hlboké sci-fi, vychádza to tak, že tí Elohim, ktorí stáli od počiatku po boku Stvoriteľa a konali Jeho skutky a Jeho vôľu sú tí, ktorí v tomto našom veku prijali Ježiša a stotožnili sa s Ním – pravé Božie deti.

Preto mohli byť humanoidi stvorení na obraz Elohim, lebo ich stvoritelia boli kedysi – pre nás je to dnes – ľudia. Sú to sestry a bratia Ježiša, ktorí už žijú mimo časovej línie a stoja nad časom. Preto aj keď z nášho pohľadu ešte dejiny bežia a mnoho udalostí je pred nami, z Božieho stanoviska už je všetko ukončené, lebo Boh nepodlieha kontinuite časovej osi. Elohim sú Boží svätí, ktorí tvoria dokonalú jednotu so svojím Otcom skrze Mesiáša Ježiša.