India

21.02.2017 14:35

Harappská kultúra alebo harappská civilizácia bola staroveká kultúra nachádzajúca sa v povodí rieky Indus, prvá známa mestská kultúra na Indickom polostrove. Zaberala veľkú časť dnešného Pakistanu a severozápadnú Indiu, niektoré pozostatky harappskej kultúry však boli objavené aj v ďalších oblastiach. Začiatky harappskej kultúry siahajú do 2. polovice 4. tisícročia pred Kr. Hlavnými centrami protoindickej kultúry boli hlavne Mohendžodaro a Harappa. Ďalšími dôležitými centrami boli napr. Lóthal, Amrí, Kót Dídží a Naušahro.

O tom, že sa v poriečí Indusu nachádzala vyspelá kultúra, ktorej počiatky siahajú až do 3. tisícročia p.n.l., sa po dlhé storočia nevedelo. Tím bádateľov ešte začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia objavil pozostatky rozľahlého starovekého mesta, ktoré sa nachádzalo asi 600 kilometrov južným smerom od Harappy. Toto mesto bolo pomenované Mohendžodaro podľa názvu tunajšieho pahorku s názvom Móhan-džó-daró („návršie mŕtvych“), na ktorom boli v minulosti objavené pozostatky starých kostier. Veľkosť oboch miest spolu s faktom, že Harappa a Mohendžodaro boli od seba stovky kilometrov vzdialené, dávala archeológom tušiť, že stoja pred objavom rozsiahlej a vyspelej civilizácie.

V začiatočnej fáze výskumu na poli harappskej civilizácie v tridsiatych rokoch John Marshall (britský archeológ a vtedajší vedúci Archaeological Survey of India ) datoval harappskú kultúru do rozmedzia rokov 3250 – 2570 p.n.l.

Po všetkých väčších harappských mestách sa možno stretnúť s rovnakou urbanistickou štruktúrou. Ulice boli pravouhlé a na západnej strane mesta sa nachádzala opevnená citadela. Na stavbu miest sa používali pálené tehly s najčastejšími rozmermi 28×14×7 cm. Obytné domy prostého obyvateľstva boli obyčajne dvoj- či viacposchodové a mali štvorcový pôdorys zaberajúci plochu okolo 90m². Uprostred týchto domov bolo nádvorie, ktoré slúžilo na prípravu jedál, prípadne na ustajnenie drobných zvierat. Vstupné dvere do týchto domov viedli zvyčajne z úzkych postranných uličiek okolo domu. Domy boli vybavené kúpeľňami, splachovacími záchodmi, skladom s potravinami a niekedy aj studňou. Z domov viedol odpadový systém ústiaci do kanalizačných kanálov vedúcich pozdĺž jednotlivých ulíc pod ich úrovňou.

Dve centrá tejto civilizácie boli mestá Mohendžo-Daro a Harappa, mestá s tragickým osudom.

 

Mohendžo-daro bol archeologický komplex (bývalé mestské sídlisko) harappskej kultúry pri rieke Indus. Nad mestom sa týčila citadela. V meste žilo 30 000 až 100 000 obyvateľov. Ulice boli dláždené, v meste existovala krytá kanalizácia, domy boli poschodové, v mnohých boli vnútorné bazény a dokonca jednoduché splachovacie záchody. V meste bol rozšírený kult bohyne Matky (Evy?), ale na pečatidlách bola vyobrazená mužská postava.

 

Mesto zaniklo okolo roku 1500 p.n.l. Archeológovia pri vykopávkach oboch miest urobili veľmi zarážajúci objav. Keď sa pri odkrývaní mesta dostali na úroveň ulíc, začali sa objavovať hromady kostrových pozostatkov roztrúsených po celom meste. Mnohé kostry sa držia za ruky, ako keby ich nositelia kapitulovali v očakávaní nevyhnutnej smrti. Tieto kostry sú aj dnes ešte vysoko rádioaktívne. Ich úroveň radiácie je porovnateľná s úrovňou radiácie kostier z Hirošimy a Nagasaki.

Na jednom konkrétnom mieste v Mohendžo-Dare našli sovietski vedci kostru, ktorá mala 50-krát vyššiu úroveň radiácie, ako okolie.

 

Ale Mohendžo-Daro a Harappa nie sú jediné mestá s takýmto osudom. Existujú aj ďalšie, ktoré majú zhodné príznaky, naznačujúce jadrový výbuch veľkého rozsahu.

Jedno takéto mesto sa nachádza medzi dvoma prameňmi rieky Ganga v blízkosti hory Rajmahal. Všetko nasvedčuje tomu, že toto mesto bolo vystavené nárazovo extrémnym teplotám. Obrovské masy stien a základov mesta sa žiarom roztavili a vytvorili sklenú alebo keramickú hmotu.

Staroindický epos Mahábharáta hovorí o tom, že bohovia v dávnych dobách disponovali zbraňami hromadného ničenia. Bolo ich niekoľko druhov. Niektoré spaľovali ohňom tisícich sĺnk, iné bez stopy vymazali nepriateľa zo zeme.

Toto mesto však nie jedinou starodávnou nukleárnou lokalitou. Desiatky budov z dávnych vekov obsahujú tehly roztavené žiarom, ktorý dnešní vedci nedokážu vysvetliť:

  • Starobylé pevnosti a hrady v Škótsku, Írsku a Anglicku

  • Mesto Catal Huyuk v Turecku

  • Alalach v severnej Sýrii

  • Ruiny Siedmych miest (El Dorado) blízko Ekvádoru

  • Mestá medzi riekou Ganga v Indii a pahorkami Radžmahálu

  • Oblasti mohavskej púšte v USA

Nech už ide o akékoľvek miesto na našej planéte, známky obrovskej žiare a živé popisy hrozivých pohrôm naznačujú, že v dávnejších epochách mohla existovať nukleárna technológia. Technológia, ktorá bola obrátená proti človeku.

 

Mocní nášho sveta majú o tejto pradávnej histórii dostatočné znalosti. Niektorí spolupáchatelia prvého jadrového výbuchu v Nagasaki s hrôzou na tvári povedali: „We did it before ..."  – Už sme to raz urobili!

 

Mohendžodaro: město zničené jaderným výbuchem

Oblast byla nalezena Indickou archeologickou skupinou v roce 1942 díky invenci buddhistického mnicha, který je zavedl na místo, o kterém se všichni zúčastnění domnívali, že by mohlo být zbytky pradávného chrámu. Na místo chrámu bylo pod nánosy prachu a písku nalezeny ruiny pradávného města, které bylo oficiálně zařazeno do doby 2000 let před naším letopočtem. Město je nazýváno Mohenžodaro a nebo též Pohoří smrti.  Nachází se v Pakistánu v provincii Sindh.

Jedná se o jednu z nejstarších civilizací (s městskou zástavbou), která byla v současnosti na naší planetě rozpoznána. Když se procházíte pozůstatky města, zjistíte na vlastní oči, že šlo o velmi rozvinuté město. Jsou zde pravidelné rovné ulice, kanalizace a přívody vody. Budovy zjevně dosahovaly výšky několika pater.

Archeologové se domnívají, že město obývalo zhruba 45000 lidí, přesto bylo nalezeno pouze 43 kosterních pozůstatků. Je mnoho dohadů ohledně toho, jakým způsobem lidé z tohoto města zmizeli. V roce 1977 britský výzkumník, David Davenport, zjistil, že město bylo zničeno velmi silnou explozí. Podařilo se mu identifikovat epicentrum výbuchu a následně rozpoznat i další příznaky, které jsou typické pro následky ohromné detonace. Svoji teorii podpořil mimo jiné četnými nálezy vitrifikovaného kamene a cihel. Vitrifikované předměty obsahují stopy skla, které vzniklo tak, že dané předměty byly vystaveny nárazově velkému žáru. Podobně také nalezl materiály, které byly vysokým žárem roztaveny a roztekly se.

Nálezy kosterních pozůstatků uprostřed ulic a jejich uložení nasvědčují tomu, že lidé těsně před smrtí před něčím davově utíkali. Někteří byli něčím ve skupinách sraženi k zemi. U jiných to vypadá, jako by se objímali. I tyto kostry byly vystaveny obrovskému žáru, který je částečně přeměnil ve sklo podobnému materiálu.

Mnoho let byl přístup archeologům na toto místo zakázán. V roce 2014 provedl mineralog, Sampath Iyngar, PhD., sérii testů na materiálu pocházejícího právě s Mohenžodaro. Analýza ukázala, že materiál obsahuje velkou koncentraci silikonu, hliníku a draslíku. Pomocí materiálové defrakce se mu podařilo zjistit, jakým způsobem byla směs vytvořena. Ukázalo se, že materiál musel být vystaven teplotám kolem 2760°C. Sampath Iyngar vyslovil domněnku, že civilizace dané doby nemohla vytvořit takovou teplotu uměle, a že je to rozhodně více než-li se běžně v přírodě vyskytuje. Například udávaná nejvyšší naměřená teplota lávy je kolem 1200°C.

David Davenport a další výzkumníci se domnívají, že vše nasvědčuje tomu, že město bylo zničeno velkou explozí, kterou lze přirovnat k výbuchu atomové bomby. Nálezy kosterních pozůstatků totiž potvrdily zvýšenou úroveň radiace oproti pozadí. Současně již zmíněný nález skla odpovídá našim soudobým zkušenostem s jadernými výbuchy.

Podle starých Indických textů bylo původně město Mohenžodaro hlavním městem království Lanca, což je město jehož historie a zejména zánik je popsán v indickém textu Rámájana. V tomto textu se píše, že bůh Vishnu se rozhodl zničit smrtelného krále království Lanca jménem Ravana, který se stal příliš mocným. Proto se Vishnu rozhodl vzít na sebe podobu jako Rama a vedl válku s Ravanou, který se sám prohlásil za boha.

Mohendžodaro

Mohendžodaro

Během bitvy mezi Ramou a Ravanou byly (podle textů) použity zbraně (dnes bychom řekli) hromadného ničení. Nebe se stalo místem mohutných bojů. Obě strany měli k dispozici velkou ničivou sílu. Bylo to popsáno, jako kdyby se Slunce rozdělilo na 50 jasnějších sluncí, které vytvořili ohromující výbuch. Někteří se začali domnívat, že město Mohenžodaro bylo zničeno něčím podobným, jako byl jaderný výbuch – alespoň tak je to pospáno právě i v textu Rámájana.

 

zdroj: http://www.suenee.cz/mohendzodaro/

 

Ďalšie odkazy na náleziská v starovekej Indii:

http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/historie/711-znicila-mohendzodaro-jaderna-bomba

http://21stoleti.cz/2008/09/19/kam-zmizely-staroindicke-civilizace/

http://www.epochtimes.cz/2009110411398/Atomove-bomby-z-prehistorie.html

http://procproto.cz/zahady/jaderna-valka-ve-staroveke-indii/

http://romanbaros.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=568094

- a mnohé ďalšie stránky nájdete vo vyhľadávači

 

Indický epos Mahabharata opisuje vojenský konflikt spred 4000 rokov:

„ Jediná rana, ktorá v sebe niesla silu a moc celého vesmíru. Skrývala v sebe svietiaci stĺp dymu a ohňa a žiarila viac, ako tisíc Sĺnk na oblohe. Zvislý výbuch so svojimi vlajúcimi oblakmi sa po zásahu rozpínal ako slnečník. Bola to neznáma pomsta, železný blesk, obrovský posol smrti, ktorý ich obrátil na prach. Mŕtvoly boli tak spálené, že nebolo možné ich rozoznať, keramika sa rozliala a vtáci stratili perie. Po zásahu bolo všetko napadnuté. Ľudia strácali vlasy a nechty a bojovníci sa zbytočne stavali pod prúdy vody, posol smrti si aj tak po čase vzal ich životy.“

 

zdroj: http://zahadyajevy.blogspot.sk/2013/05/atomova-bomba-neni-zadna-novinka.html