Emočná inteligencia

05.01.2018 21:38

Hodnoty, ktoré vedú k šťastiu a úspechu:

 • Múdrosť a vedomosti
 • Spravodlivosť
 • Zodpovednosť
 • Sociálna inteligencia
 • Humor
 • Sebaovládanie
 • Statočnosť
 • Umiernenosť
 • Pokora
 • Vďačnosť
 • Perspektíva
 • Motivácia
 • Láska
 • Spiritualita
 • Predvídavosť
 • Schopnosť odpustiť
 • Zásadovosť
 • Poctivosť
 • Pokora


 

Emočnú inteligenciu rozvíja:

 • Otvorenosť voči skúsenostiam

 • Život tu a teraz

 • Sebadôvera – je aktívny prejav sebaúcty

 • Správne používanie slobody – slobodní sme, keď máme možnosť voľby

 • Kreativita


 

Čo majú negatívne myšlienky spoločné:

 • napadnú vás bez toho, aby ste sa o ne snažili

 • sú ľahko uveriteľné

 • veľmi často sa nezakladajú na pravde

 • je ťažké zaraziť ich

 • nepomáhajú vám

 • spôsobujú stavy úzkosti a zabraňujú vám zmeniť situáciu


 

Druhy mylného myslenia:

1. filtrácia: zo situácie vyberáme negatívne prvky a zveličujeme ich

2. polarizované myslenie: všetko je buď čierne alebo biele

3. prehnané zovšeobecňovanie

4. čítanie myšlienok: „vieme“ čo si druhí myslia

5. katastrofické myslenie

6. vzťahovačnosť

7. klamná predstava o zodpovednosti: považujeme sa za „obete osudu“

8. klamná predstava o slušnosti: hnevá nás, ak ostatní porušujú našu predstavu o slušnosti

9. obviňovanie

10. pravidlá: o tom, ako sa ľudia majú chovať

11. riadenie sa vlastnými pocitmi: ak sa cítim hlúpa, zákonite musím taká byť

12. klamná predstava o zmene: všetko bude v poriadku ak to zmeníme podľa seba

13. trvanie na svojej pravde

14. klamná predstava o „božej odmene“: odriekame si niečo, lebo čakáme, že za to budeme odmenení


 

Holistická vďačnosť

Druh vďačnosti nie závislý na konkrétnej situácii, je to pocit vďačnosti za život ako taký, za existenciu a všetko, čo zažívame. Za vesmír, za problémy, slabiny, vedomie, ego, myšlienky, pocity, slobodu voľby, predstavy.

Okolnosti sú tu nepodstatné, pretože táto forma vďačnosti nepotrebuje ospravedlnenie. Je to čistá fascinácia každým pojatím bytia. Tento spôsob vďačnosti je spätý s bezpodmienečnou láskou, lebo nezávisí na okolnostiach alebo výsledku.

Vďačnosť otvára plnosť života. Obracia to, čo máme, v dostatok ba až nadbytok. Mení odoprenie v súhlas, chaos v poriadok, zmätok v jasné videnie... Mení problémy v dary, nezdary v úspech, nečakané v dokonale načasované a chyby v dôležité udalosti. Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, vnáša mier do súčasnosti a vytvára víziu pre budúcnosť.

Naučte sa rozlišovať, ktoré pocity sú fyziologické, emočné a intuitívne.


Pokora

Pokora nie je plachosť. Znamená to zostať pyšní, na to, kto sme, na dosiahnuté úspechy a zásluhy ale bez povýšenosti. Pokora je opak arogancie a pýchy, ktorá vedie k vykoľajeniu. Pokora je tichá sebadôvera bez potreby hlučne ponúkať svoje prednosti. Pokora je o pokoji nechať druhých postupne odkrývať naše vlohy a nadanie a nevyťahovať sa s nimi. Čím viac je sebaistoty, tým viac pokory. Pokorní ľudia sa správajú ku všetkým bez ohľadu na ich postavenie s úctou. Ak sa na veci pozeráme z pozície pokory, stane sa niečo zaujímavé – otvoria sa nové možnosti, pretože dávame prednosť nepredpojatosti a zvedavosti pred bránením svojich názorov. Prestaneme chcieť byť perfektní a žijeme v danom okamihu.

 

Dokonalosť sa rodí zo zvyku. Stávame sa spravodlivými, keď konáme spravodlivo, umiernenými, keď konáme umiernene a statočnými, keď konáme statočne. Aristoteles