Ako by mohli z Noachovej rodiny - z ôsmych ľudí - vzniknúť dnešné národy a skupiny ľudí v rôznych kútoch planéty?

22.08.2017 19:21

Potopa, ktorú opisuje Biblia, bola okolo roku 2350 p.n.l. - čiže asi pred 4370 rokmi. Na Zemi je v súčasnosti asi 7,4 miliardy ľudí. Sú tri hlavné rasy: biela, žltá a čierna. V rámci nich je veľké množstvo skupín, ktoré sa od seba dosť líšia: pigmejovia, aborigenci, rôzne skupiny Indiánov v amazonskom pralese, rôzne skupiny Aziatov .... Ľudských skupín, ktoré sa od seba líšia svojou fyziognómiou, je veľmi veľa. Mohli sa za necelých 4,4 tisíc rokov Noachove deti takto pomeniť? A ak si myslíme, že áno, prečo sa to nedeje v našej známej histórii? Aspoň tisíc rokov dozadu sme schopní sledovať našu históriu a nezaznamenali sa žiadne typologické rysy, ktoré by naznačovali vznik novej rasy: žiadna nová farba pokožky, nové črty na tvárach. Je vôbec reálne predpokladať, že za 3,5 tisíc rokov (4,4 tisíc rokov od potopy mínus minimálne 1000 rokov, počas ktorých sa už žiadne nové rasy neobjavili) mohlo vzniknúť tak obrovské množstvo rôznych typov ľudí a všetci by mali pôvod v jednom genofonde - Noachovom? Je to veľmi nereálna predstava. 

Ďalší problém:

Ak by sa aj nejakým spôsobom podarilo Noachovej rodine natoľko rozrásť, aby zaľudnili všetky kontinenty, ako sa dostali cez moria k brehom vzdialených kontinentov? Po potope už nemali k dispozícii také prostriedky, ktoré by im umožnili stavať obrovské lode. Ale aj keby postavili transoceánske lode, kto by sa na nich preplavil? Na to, aby akákoľvek bunka živých tvorov prežila a rozmnožila sa, je potrebný určitý genofond.

V demografii sa uvádza, že na prežitie druhu je potrebná:

dostatočná genetická variabilita;

- je potrebná kvôli tomu, aby sa populácia mohla prispôsobiť zmenám životného prostredia. V malých populáciách dochádza k strate genetickej variability a dôsledkom je náchylnosť ku zhubným genetickým zmenám, ktoré vedú v ďalších generáciách k vyhynutiu populácie

efektívna veľkosť populácie;

- je to počet reprodukujúcich sa jedincov, ktorí prispievajú do genofondu. V reálnych situáciách je podstatne menšia, ako okamžitá veľkosť populácie. EVP je v priemere len okolo 11% celkovej veľkosti populácie. Pre zachovanie a rast populácie je nevyhnutná pôrodovosť 2,1 dieťaťa na ženu v plodnom veku.

 

Nevieme, nakoľko bola zabezpečená genetická variabilita, aby nedošlo v Noachovom rode k degeneratívnym mutáciám. Štyria muži a štyri ženy, ktorí mali spoločných predkov – Adama a Evu – mohli byť už veľmi vzdialení príbuzní, alebo aj veľmi blízki príbuzní. 

Otázkou ostáva: ako sa mohli štyri ľudské páry rozmnožiť natoľko, aby zaľudnili za pár storočí všetky kontinenty, zakladali mestá, kráľovstvá po celej zemi? 

demografii sa uvádza, ţe na preţitie druhu je potrebná:
- dostatočná genetická variabilita:
- je potrebná kvôli tomu, aby sa populácia mohla prispôsobiť zmenám ţivotného prostredia. V malých populáciách dochádza k strate genetickej variability a dôsledkom je náchylnosť ku zhubným genetickým zmenám, ktoré vedú v ďalších generáciách k vyhynutiu populácie;
- efektívna veľkosť populácie:
- je to počet reprodukujúcich sa jedincov, ktorí prispievajú do genofondu. V reálnych situáciách je podstatne menšia, ako okamţitá veľkosť populácie. EVP je v priemere len okolo 11% celkovej veľkosti populácie. Pre zachovanie a rast populácie je nevyhnutná pôrodovosť 2,1 dieťaťa na ţenu v plodnom veku.