Odkiaľ pochádza duch človeka?

05.08.2018 18:07

Oblasť ducha sa zatiaľ našimi prístrojmi nedá skúmať. Preto všetky informácie z tejto oblasti získavame len zo zážitkov ľudí. Ale je mnoho ľudí – a vďaka internetu a knihám o nich vieme – ktorí majú spomienky na svoju existenciu pred narodením. Aj keď sú tieto spomienky spochybniteľné, je to zatiaľ jediná možnosť, ako získať informácie z oblastí ducha.

Ak má byť tento spôsob skúmania ducha relevantný, musí korešpondovať s Bibliou. A práve v Biblii nájdeme mnoho zmienok o duchu človeka.

Pri stvorení Adama vzal JHVH prach zo zeme, sformoval telo a vdýchol do neho dych života. Keď my dýchame, vdychujeme a vydychujeme vzduch. Ale Boh nemá pľúca, on je Duch. Čo teda vdýchol do Adama? Musel do neho vdýchnuť časť zo seba – svojho ducha. Tento Boží duch Adama oživil.

V knihe Kazateľa pisateľ hovorí o smrti človeka: „ . . . a navráti sa prach do zeme, ako bol a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.“

Keď Ježiš na kríži umieral, povedal: „Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha!“

Už len z týchto záznamov vyplýva, že okrem telesnej zložky máme aj duchovnú, ktorá pochádza od Stvoriteľa. Na dnešnej úrovni poznania môžeme povedať, že ľudský duch je kvantovanou časťou Boha. Sme Jeho deti a môžeme od neho odísť, odmietať ho, nenávidieť ho – to všetko nič nemení na tom, že Boh je náš Stvoriteľ a jadro našej bytosti má pôvod v ňom.