Lidstvo bez paměti: zapomenutá časová osa událostí před i po potopě světa

05.01.2018 20:47

Je lidstvo skutečně biologickým druhem bez paměti? Existuje snad zapomenutá historická časová osa naší planety, ignorovaná tradičními historiky?
Podle některých teorií, podložených historickými záznamy, je odpověď na tyto otázky ANO.

Je pozoruhodné, že mnohé kultury po celém světě vypráví o době, kdy byla naše planeta zasažena velikou povodní, kterou na Zemi a ranné lidstvo povolali “Bohové”. Kde tento příběh o potopě světa vznikl? Mnozí netuší, že příběh o “Potopě světa” (nebo “Velké povodni”, jak ji nazývali Annunakiové) má původ ve starověkém Sumeru.

Abychom porozuměli tomuto příběhu, musíme se vydat do Eridu (dnes Abu Shahrein v Iráku), prvního města založeného Bohy a domovu starosumerského božstva jménem Enki. Dle vědeckých výzkumů bylo toto starobylé město postaveno kolem roku 5400 př.n.l.
Starý “Sumerský královský seznam” označuje Erid za „město prvních králů“, doslova:
„Když králové sestoupili z nebe, králové sídlili v Eridu.“

V tomto starobylém městě byla nalezena “Historie vzniku Eridu” (“Eridu Genesis”), starosumerský text popisující stvoření světa, stavbu všech starověkých měst a potopu světa. “Historie vzniku Eridu” bývá datována 2300 př.n.l. a je tak nejstarším záznamem potopy světa, starší než známější příběh popsaný v biblické knize Genesis (neboli První knize Mojžíšově).

Názory vědců na tuto událost se rozchází. Například Thorkild Jacobsen ve své knize „Poklady temnoty“ (“The Treasures of Darkness”) tvrdí:
“Poté, co se Nintur [Ninhursag] rozhodl povznést lidstvo z primitivních kočovnických táborů k životu ve městech, přišel čas, kdy stáda prospívala a králové přišli z nebes.”

Nejstarší města byla postavena, pojmenována, skvěla se měrnými jednotkami a znaky redistribučního ekonomického systému, byla přidělena lidem a rozdělena mezi Bohy.

Bylo rozvíjeno zavlažovací zemědělství a lidstvo vzkvétalo a množilo se. Ale hluk z hemžících se lidských osad sužoval Enlila, který, když už to nemohl vydržet, přesvědčil ostatní Bohy, aby zničili lidstvo velkou povodní.
Enki, rychle uvažujíc, vymyslel, jak varovat svého oblíbence, jistého Ziusudru. Přikázal mu, aby postavil člun, v němž by přežil potopu se svou rodinou a zástupci zvířat.”

Ale co za události se na Zemi stalo, než se planetou přehnala velká potopa?

Podle knihy “Kosmický kodex: Šestá kniha kronik planety Země” (“The Cosmic Code: The Sixth Book of The Earth Chronicles”) od Zecharia Sitchina je časová osa historie naší planety před a po velké potopě následující:

UDÁLOSTI PŘED POTOPOU

Před 450 000 lety
Život na Nibiru, vzdálené planetě naší sluneční soustavy, čelí zániku, protože atmosféra této planety je narušena.
Vládce Alalu, sesazen z trůnu Anuem, uniká na kosmické lodi a nachází útočiště na Zemi. Zjišťuje, že na této planetě jsou naleziště zlata, které lze použít pro ochranu atmosféry Nibiru.
445,000
Annunakiové vedení Enkim, synem Anuovým, přistávají na Zemi a zakládají Erid neboli první pozemskou stanici s cílem těžit zlato v Perském zálivu.
430 000
Země se otepluje. Na Zemi přichází další Anunnakiové, mezi nimi i Enkiho nevlastní sestra Ninhursag, hlavní lékařka.
416,000
Když množství zlata v Perském zálivu klesá, vrací se na Zemi Anu s dědicem trůnu Enlilem. Rozhodují se získávat životně důležité zlato těžbou v jižní Africe. Enlilovi losem připadá velení Pozemské mise, Enki je odsunut do Afriky. Vnuk Alalu vznáší vůči nárok na trůn Anuovi při jeho odletu ze Země.
400 000
Sedm funkčních osad v jižní Mezopotámii zahrnuje vesmírný přístav (Sippar), kontrolní centrum Pozemské mise (Nippur) a těžební centrum (Shuruppak).
Zlatonosná ruda je z Afriky přivážena po moři, kov zbavený nečistot je odesílán na mezistanice Igigiů na oběžné dráze, odkud ho pravidelně odváží kosmické lodě na Nibir.
380 000
Alalův vnuk se pokouší zmocnit vlády nad Zemí s podporou Igigiů. Válku starých Bohů vyhrávají Enlilité.
300 000
Bouří se Anunnakiové pracující v dolech. Enki a Ninhursag vytváří genetickou manipulací opic primitivní dělníky, kteří přebírají manuální práci Anunnakiů.
Enlil vypleňuje doly a odvádí primitivní dělníky do Edinu v Mezopotámii. Když je jim umožněno rozmnožování, začínají se Homo Sapiens množit.
200 000
Během doby ledové život na Zemi stagnuje.
100 000
Znovu se otepluje. Anunnakiové (bibličtí Nefilim) se – k Enlilově vzrůstajícímu znepokojení – žení s lidskými ženami.
75 000
Začíná „prokletí Země „- nová doba ledová. Šíří se regresivní typy člověka, z nichž přežívají kromaňonci.
49 000
Enki a Ninhursag pozvedají míšence lidí s Anunnakii k vládě v Shuruppaku. Enlil zuří a plánuje zničení lidstva.
13 000
Když si Enlil uvědomí, že blížící se přiblížení Nibiru k Zemi vyvolá obrovskou přílivovou vlnu, přiměje Anunnakie, aby přísahali, že blížící se kalamitu lidstvu neprozradí.

UDÁLOSTI PO POTOPĚ

11 000 př. n. l.
Enki přísahu poruší a přikáže Ziusudrovi / Neomovi, aby postavil ponornou loď. Přichází potopa. Anunnakiové sledují katastrofu z kosmické lodi na oběžné dráze. Enlil souhlasí s tím, aby zbytkům lidstva byly rozdány nástroje a semena. Lidstvo začíná obdělávat výše položené oblasti. Enki domestikuje zvířata.
10 500 př. n. l.
Potomkům Noemovým jsou přiděleny tři oblasti. Enlilův prvorozený syn Ninurta přehrazuje údolí a vysušuje řeky, aby se Mezopotámie stala obyvatelnou. Enki si zabírá údolí Nilu.
Poloostrov Sinaj si Anunnakiové ponechávají jako postdiluviální vesmírný přístav. Na hoře Moriah (v místě, kde bude stát Jeruzalém) je umístěno řídící centrum.
9,780 př. n. l.
Ra / Marduk, prvorozený syn Enkiův, rozděluje vládu nad Egyptem mezi Osirise a Setha.
9,330 př. n. l.
Seth zajímá a rozčtvrcuje Osirise; přebírá tak vládu nad celým údolím Nilu.
8,970 př. n. l.
Horus mstí smrt svého otce Osirise zahájením první pyramidové války. Seth prchá směrem do Asie a dobíjí poloostrov Sinaj a Kanaán.
8,670 př. n. l.
Enlilité vyhlašují druhou pyramidovou válku, protože se jim nelíbí, že Enkiho potomci mají ve výsledku kontrolu nad všemi vesmírnými zařízeními. Vítězný Ninurta odnáší všechno vybavení z Velké pyramidy.
Ninhursag, poloviční sestra Enkiho a Enlila, svolává mírovou konferenci. Je znovu potvrzeno původní rozdělení Země.
Vláda nad Egyptem je přenesena z dynastie Raovy / Mardukovy na dynastii Thothovu. Jako náhradní vesmírný maják je vystavěna Heliopole.
8 500 př. n. l.
Anunnakiové staví brány ke svým vesmírným zařízením; jednou z nich je Jericho.
7 400 př. n. l.
Mír trvá, Anunnakiové napomáhají lidstvu v pokroku. Začíná období neolitu. Egyptu vládnou polobozi.
3 800 př. n. l.
V Sumeru, kde Anunnakiové obnovují Stará města (začínajíce u Eridu a Nippuru), vznikají městské civilizace.
Anu navštěvuje Zemi. Na jeho počest je postaveno nové město Uruk (Erech). Tamní chrám Anu činí příbytkem své milované vnučky Inanny / lštar.

KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI

3,760 př. n. l.
Králi se stávají lidé. Prvním sídelním městem nových králů se stává Kish pod záštitou Ninurty. V Nippuru vzniká kalendář. Civilizace vzkvétá v Sumeru (takzvané “první oblasti”).
3,450 př. n. l.
Vláda nad Sumerem přechází na Nannara / Sina. Ra / Marduk prohlašuje Babylon za „bránu Bohů” a Anunnakiové způsobují zmatení jazyků.
Po neúspěšném převratu se Ra / Marduk vrací do Egypta. Zde sesazuje z trůnu Thotha a zajímá jeho mladšího bratra Dumuziho zasnoubeného s Inannou. Když Dumuzi nešťastnou náhodou umírá, Ra / Marduk je uvězněn ve Velké pyramidě, prchá nouzovou šachtou a odchází do vyhnanství.
3 100 – 3 350 př. n. l.
Civilizace se rozšiřuje do “druhé oblasti”: v Egyptě končí období zmatků usednutím prvního faraóna na trůn v Memphisu.
2,900 př. n. l.
Sumerským králem se stává Erech. Innana získává vládu nad “třetí oblastí” – údolím Indu.
2,650 př. n. l.
Hlavní město se několikrát přesouvá, vláda lidských králů v Sumeru uvadá. Enlil ztrácí trpělivost s nepoddajnými lidskými zástupy.
2,371 př. n. l.
Inanna se zamiluje do Sharru-Kina / Sargona. Zakládají nové hlavní město Agádu (Akkad) – vzniká Akkadská říše.
2,316 př. n. l.
V touze vládnout čtyřem regionům, Sharru-Kin / Sargon odnáší posvátnou půdu z Babylonu. Započne  tak konflikt mezi Mardukem a Innanou, který končí, až když Mardukův bratr Nergal přicestuje do Babylonu z jižní Afriky a přesvědčí Marduka, aby opustil Mezopotámii.
2,291 př. n. l.
Naram-Sin usedá na Akkadský trůn. Pod taktovkou bojechtivé Innany vniká na Sinajský poloostrov a napadá Egypt.
2,255 př. n. l.
Inanna uzurpuje moc v Mezopotámii; Naram-Sin se vzpírá Nippuru. Anunnakiové ničí Agádu; Inanna uniká. Sumer a Akkad obsazují jednotky věrné Enlilovi a Ninurtě.
2,220 př. n. l.
Sumerská civilizace dosahuje nových výšin pod osvícenou vládou města Lagaš. Thoth napomáhá Lagašskému králi Gudeovi vybudovat pro Ninurtu zikkuratový chrám.
2,193 př. n. l.
V Nippuru se v kněžsko-královské rodině narodí Terah, otec Abrahamův.
2 180 př. n. l.
Rozdělení Egypta: následovníci Raa / Marduka si ponechávají Horní Egypt; faraoni, kteří se Mardukovi postavili, získávají trůn dolního Egypta.
2,130 př. n. l.
Protože Enlil a Ninurta jsou čím dál častěji pryč, klesá centrální autorita i v Mezopotámii. Inanna se pokouší znovu vybudovat království v Ereche / Uruku.

OSUDOVÉ STOLETÍ

2.123 př. n. l.
V Nippuru se narodí Abraham.
2,113 př. n. l.
Enlil svěřuje Šémovu zemi Nannarovi; hlavním městem nové říše se stává Ur.
Ur-Nammmu usedá na trůn a stává se “Ochráncem Nippuru”. Terah, Nippurský kněz, přichází do Uru navázat styky s tamním královským dvorem.
2 096 př. n. l.
Ur-Nammu umírá v bitvě. Lidé považují jeho předčasnou smrt za zradu Anua a Enlila. Terah odchází se svou rodinou do Harranu.
2 095 př. n. l.
Na trůn v Uru usedá Shulgi a posiluje vzájemné vazby mezi říšemi. Zatímco jeho říše vzkvétá, Shulgi je okouzlen Innanou a stává se jejím milencem. Dává Elamitům Larsu výměnou za to, že se stávají jeho cizineckou legií.
2,080 př. n. l.
Thébští princové věrní Raovi / Mardukovi, v jejichž čele stojí Mentuhotep I., táhnou na sever. Mardukův syn Nabu získává pro svého otce přívržence v západní Asii.
2 055 př. n. l.
Na Nannarův příkaz Shulgi posílá elamitské oddíly, aby potlačily nepokoje v kanaánských městech. Elamité se tak dostávají k bráně na poloostrově Sinaj a vesmírnému přístavu.
2,048 př. n. l.
Shulgi umírá. Ra / Marduk se stěhuje do země Chetitů. Abraham s elitní jezdeckou jednotkou je převelen do jižního Kanaánu.
2 047 př. n. l.
Amar-Sin (biblický Amraphel) se stává králem Uru. Abraham odchází do Egypta, kde zůstává pět let a odkud se vrací s více vojáky.
2 041 př. n. l.
Amar-Sin vedený Innanou vytváří koalici králů Východu a zahajuje vojenskou expedici do Kanaánu a Sinaje, jejímž vůdcem je Elamita Khedor-la’omer. Abrahám zastaví jejich postup k bráně a vesmírnému přístavu.
2,038 př. n. l.
Amar-Sin je na Urském trůnu vystřídán Shu-Sinem, ale říše už se rozpadá.
2,029 př. n. l.
Shu-Sin je na Urském trůnu vystřídán Ibbi-Sinem. Západní provincie se stále více přiklání k Mardukovi.
2,024 př. n. l.
Marduk v čele svých následovníků pochoduje do Sumeru a usazuje se v Babylonu. Boj se šíří do centrální Mezopotámie.
Nippurské nejsvatější místo je vypleněno. Enlil požaduje trest pro Marduka a Nabua; Enki se postaví proti němu, ale jeho syn Nergal souhlasí s Enlilem.
Když Nabu dává svým kanaánským stoupencům příkaz dobýt vesmírný přístav, vůdci Anunnakiů schválí použití jaderných zbraní. Nergal a Ninurta ničí vesmírný přístav a provinilá kanaánská města.
2,023 př. n. l.
Vítr nese radioaktivní mrak do Sumeru. Lidé umírají hroznou smrtí, zvířata hynou, voda je otrávená, půda je neplodná. Sumer a jeho velká civilizace lehly popelem. Jejich dědictví přechází na Abrahámovo sémě, když Abrahám v 100 letech zplodí legitimního dědice, Izáka.

https://www.suenee.cz/lidstvo-bez-pameti-zapomenuta-casova-osa-udalosti-pred-i-po-potope-sveta/